Upratovacie a čistiace práce Dolný Kubín

SPOLOČNOSŤ cata-REAL, s.r.o.


OZNAM: Falošný list pod menom spoločnosti cata-REAL, s.r.o.

Aj napriek tomu, že nikto z nás zo spoločnosti cata-REAL nenapísal tento „výhražný list“ dovoľte nám, aby sme sa v mene našej, v tomto prípade poškodenej spoločnosti cata-REAL, s.r.o. ospravedlnili všetkým adresátom tohto dehonestujúceho a primitívneho listu.
 
Podľa európskeho nariadenia GDPR na ochranu osobných údajov, by ani nebolo možné sa reálne dostať ku kamerovým záznamom, ktoré spravuje DPB a mesto Bratislava a tak identifikovať osoby, ktoré využívajú prostriedky MHD. Neznáma osoba, ktorá tento list zhotovila a rozposlala viacerým organizáciám pravdepodobne nemá vedomosť o tomto európskom nariadení – GDPR, ktoré by tento sci-fi scenár z listu ani neumožnilo zrealizovať. Takto isto sa vyjadrujú zainteresované spoločnosti a to DPB a mesto Bratislava. Viac informácií TU.
 
V prípade, že neznáma osoba bude opätovne rozposielať takého falošné listy s vyčíslenou pokutou a výzvou na zaplatenie  Vás žiadame, aby ste ihneď kontaktovali políciu SR, ktorá už predmetnú vec šetrí, keďže 12.11.2019 bolo podané trestné oznámenie v mene našej spoločnosti na neznámeho páchateľa.
 
cata-REAL
 

 
Spoločnosť cata-REAL, s.r.o vznikla v roku 2005 s cieľom stať sa stabilnou a prosperujúcou firmou na trhu.

cata-REAL je v súčasnosti úspešnou firmou so stálymi klientmi, širokým sortimentom poskytovaných služieb a dlhoročnými skúsenosťami.
 
Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sa zameriavame najmä na kvalitu odvedenej služby. Využívame modernú čistiacu techniku a prípravky renovovaných značiek najvyššej kvality.

 
Poskytujeme služby:
 • Upratovanie a čistiace práce
 • Pranie a chemické čistenie, odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne
 • Prenájom pracovných odevov pre firmy
 • Prenájom bielizne pre hotely a nemocnice
 • Zemné a výkopové práce
 


OBCHODNÍ PARTNERI:

 


POLITIKA IMS spoločnosti cata-REAL, s.r.o.

Koncepciou spoločnosti je kontinuálne, rentabilne, maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity. V tomto duchu sa vedenie spoločnosti prijalo záväzok pre plnenie požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 45001:2019  a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť týchto systémov.

K dosahovaniu týchto cieľov sa spoločnosť zameriava na:
 • uskutočňovanie kvalitných služieb upratovania a prania
 • pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi
 • profesionálne vybavovanie reklamácií
 • efektívnosť pri riadení procesov
 • odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce
 • účinnú a účelnú internú komunikáciu
 • vytváranie vhodného pracovného  prostredia a pracovných podmienok

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania  spoločnosti, berúc ohľad na  legislatívne požiadavky  a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:
 • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
 • pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
 • monitorovanie environmentálnych vplyvov
 • hospodárne narábanie s odpadom
 • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:
 
 • Poskytovania bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia pre svojich zamestnancov,
 • Pre zavedenie a vyhodnotenie cieľov BOZP pre relevantné funkcie a úrovne za účelom udržiavania a trvalého zlepšovania výkonnosti BOZP a systému manažérstva BOZP,
 • Plnenia právnych požiadaviek v oblasti BOZP ako aj ďalších požiadaviek,
 • Na trvalé zlepšovanie systému BOZP ako aj na zabezpečenie konzultácií a spoluúčasti pracovníkov v systéme manažérstva BOZP,
 • Vytvoriť pre zamestnancov základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • Vylúčiť, eliminovať alebo obmedziť nebezpečenstvá a znižovať riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce (z hľadiska BOZP a OPP)
 • Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách
 • Prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie
 • Vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovnej zdravotnej služby
 • Pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a OPP v organizácii, o nepriaznivých účinkoch práce a pracovného prostredia
 • Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z BOZP
 • Zabezpečiť pravidelné predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov
 
 
V Dolnom Kubíne , dňa 2.12.2019                                                                             Ivan Tittel
                                                                                                               Riaditeľ
 
 

 
 

Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy:

STN EN ISO 14001:2016/
EN ISO 14001:2015


Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy:

STN EN ISO 9001:2016/
EN ISO 9001:2015


Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy:

STN OHSAS 18001:2009
Posledná úprava: 27.Jan.2020 11:01:51 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk